Gewichtsconsulente in Balans

Je doel bereiken door naar gezonde voeding te grijpen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulente: Mevrouw J. van der Hoorn, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente.
Cliënt: Diegene aan wie door de gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Begeleiding aan huis: De locatie waar de cliënt woonachtig is waar begeleidingsactiviteiten worden uitgeoefend of worden uitgevoerd.

Artikel 2. Algemeen
De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Artikel 3. Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coaching traject volgt volgens de GCN-methode.

Artikel 4. Verhindering
Wanneer de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip waarop de cliënt op het huis adres aanwezig dient te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt 48 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De
gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen. Na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulente zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulente behoudt te allen tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulente nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld op of andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de gewichtsconsulente verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de gewichtsconsulente, contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de gewichtsconsulente, dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulente heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de klant van de gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulente verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij gewichtsconsulente.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.